Veřejné finance a ekonomika zcela jinak

O autorech projektu

 • zobrazit celý životopis Marie Dymáčková - životopis

  Marie Dymáčková se narodila v Brně r. 1953. Po ukončení gymnázia r. 1972, studovala v letech 1972 – 77 na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně, kde r. 1977 absolvovala v oboru samočinných počítačů.

  Poté deset let pracovala jako samostatná programátorka (funce matematik-analytik) v Závodě výpočetní techniky Státních lesů Brno. Od r. 1987 byla pak zaměstnána jako samostatná programátorka-analytička v JZD Budoucnost se sídlem v Blatnici pod sv. Antonínkem.

  Od r.1983 se věnovala výchově dcer, které z důvodu perzekuce rodiny nemohly navštěvovat předškolní zařízení.

  Již téměř 30 let stojí po boku svého muže a spolupodílí se s ním na všech jejich společných pracovních aktivitách. Když tedy na jaře r.1992 zakládá její muž, pan Michael Dymáček, soukromou firmu Business and Investment Promotion Group a.s. (dnes zkráceně BIP Group a.s.) zcela přirozeně se již v říjnu téhož roku paní Marie Dymáčková stává zaměstnankyní firmy (funkce samostatná analytička) a působí zde dodnes. Od r.1998 je pak i členkou představenstva firmy.

  Firma BIP Group a.s., jak sám název napovídá, provádí ekonomické analýzy a snaží se najít řešení transformace tehdejšího Československa a návazně dnešní ČR. Během svého působení ve firmě se M.Dymáčková aktivně zapojila do všech firemních projektů. V prvé řadě to byl projekt Komplexu uzlového letiště Brno, kdy spoluorganizovala zastoupení projektu na konferenci v Barceloně, kterou zde v létě 1995 pořádala World Development Federation se sídlem v Altantě, USA. Dále se např. účastnila prací na přípravě prestižní konference, kterou na podzim r.1999 v Brně pořádala ekonomická komise OSN pro Evropu spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Úřadem pro hospodářskou soutěž ČR (Forum o (nové) právní úpravě hospodářské soutěže a jejích důsledcích na podnikání ve střední a východní Evropě).

  V  lednu 2009 spolu s manželem, Michaelem Dymáčkem, představili projekt, jehož jsou autory a vlastníky: „Veřejné finance a ekonomika zcela jinak: paradigma třetího milénia“. Tento projekt zásadním způsobem mění nejen pohled na veřejné finance a ekonomiku jako celek, ale především je schopen tento pohled přetavit do velmi praktických kroků vedoucích k zásadnímu, rychlému a především bezbolestnému řešení současné světové hospodářské a finanční krize.

 • zobrazit celý životopis Michael Dymáček - životopis

  Narozen v Brně roku 1943. Studium odborného oboru Matematická analýza na Přírodovědecké fakultě University J.E.Purkyně (původně Masarykova universita, nyní opět MU Brno) ukončil s vyznamenáním v roce 1965 závěrečnou zkouškou a obhájením diplomové práce Algebraické a topologické metody v matematické logice.

  Jako student pracoval od roku 1963 na poloviční úvazek jako asistent, po skončení studií od roku 1965 jako asistent na katedře aplikované matematiky PřF UJEP, od roku 1968 jako odborný asistent.

  V květnu roku 1968 byl jedním ze zakladatelů Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy a byl zvolen do jeho předsednictva, koncem října 1968 byl zvolen předsedou SVS ČaM (z 12 kandidátů); SVS ČaM byl zcela nezávislou organizací, jmenovitě zcela nezávislou na KSČ a po celou dobu své existence byl jednou z nejvýznamnějších sil tehdejšího zápasu o demokratický vývoj.

  V roce 1970 dostal z UJEP výpověď, neboť odmítl odvolat cokoliv z toho, co činil v letech 1967 –69. Tuto protiprávní výpověď napadl u soudu, kde se poprvé sám zastupoval, avšak soud i v odvolacím řízení, v příkrém rozporu i s tehdy platným právem výpověď potvrdil.

  V letech 1970 až začátek roku 1973 vytrvale usiloval o zaměstnání odpovídající jeho vysoké kvalifikaci. Po ostré konfrontaci s StB v roce 1973, v níž neustoupil hrozbám trestního stíhání, ustoupila StB a nabídla mu zaměstnání v Kancelářských strojích n.p., což po určitém váhání přijal (nebyla to ani vysoká škola ani ČSAV).

  V KSNP brzy dostal na starost školení programátorů, včetně systémových programátorů, tehdejší elity mezi těmi, kteří tehdy pracovali s počítači. Pro potřebu těchto školení napsal řadu učebnic, vesměs zcela originálních – viz dále Seznam publikací.

  V prosinci 1976 byl v první skupině signatářů Charty 77 a vzápětí dostal od KSNP výpověď – pro nadbytečnost. Podal žalobu na neplatnost výpovědi. Zástupci KSNP jej intenzivně přemlouvali ke stažení žaloby a k dohodě o „dobrovolném“ odchodu, jedním z argumentů bylo to, že ostatní signatáři Charty 77 v KSNP, zastoupení advokáty, na tyto „dohody“ přistoupili. „Dohodu“ odmítl, přestože nabídky úplatku formou náhrad za ušlé mzdy dosáhly 100 000 Kčs a zřejmě tato částka nemusela být konečná. KSNP nakonec navrhla dohodu jinou, a sic, že oni stáhnou výpověď a on žalobu. Dva dny poté, co tato dohoda nabyla právní moci, dostal výpověď jinou, nyní již pro podpis Charty 77. Následovala nová žaloba na neplatnost a soudní řízení, včetně odvolacího, v němž byla platnost protiprávní výpovědi soudem v rozporu se zákonem potvrzena; u soudů se opět zastupoval sám.

  Opět usiloval o místa odpovídající špičkové kvalifikaci. Poněvadž brzy ztratil možnost pracovat pod svým, pracoval pod jmény svých přátel a později dokonce pod vedením manželky na rozsáhlém projektu „Expertní systémy v zemědělství“ pro JZD Budoucnost Blatnice pod sv.Antonínkem.

  Celou dobu intenzivně odborně a vědecky pracoval, zejména v informatice (počítače od elektroniky až po software, masivní paralelismy, umělá inteligence – včetně studia neuronových sítí i na úrovni molekulární biologie), postupně ale získával významné znalosti i v ekonomice a právech. Ve všech těchto oborech napsal řadu textů, vesměs pro vydavatelství „samizdat“.

  Byl členem New York Academy of Sciences a IEEE Computing Society, v roce 1985 dostal pozvání z Dánské technické university, aby se jako hostující profesor podílel na projektu „Mathematics of Software Development“.

  Spolu s manželkou odmítli požadavek StB (existuje i v písemné podobě!) podepsat žádost o zbavení státního občanství oproti příslibu StB, že poté výjezd do Dánska bude ihned možný. Namísto toho vedl obsáhlé správní řízení a poté podal na Ministerstvo vnitra ČR žalobu na ochranu osobnosti, obé bylo tehdy naprosto bezprecedentní.

  Byl téměř od počátku členem Helsinského výboru a od počátku členem jeho právní komise.

  Od samého počátku se aktivně účastnil dění po 17.11.1989, byl jedním ze tří mluvčích OF Brno, byl aktivní i v rámci celostátního OF a v lednu 1990 byl kooptován jako poslanec Sněmovny lidu FS.

  V roce 1992 založil firmu Business and Investment Promotion a.s., nyní existující už jen pod zkráceným názvem BIP Group a.s.; hlavní náplní je ekonomický rozvoj a technologie PPP.

  Navrhl řadu velkých rozvojových projektů, napsal řadu textů a článků, a jako řečník se účastnil dlouhé řady významných mezinárodních konferencí, jak v Evropě, tak i v USA a Asii – viz dále Seznam vystoupení.

  Od konce roku 1995 úzce spolupracuje jako expert s Ekonomickou komisí OSN pro Evropu se sídlem v Ženevě – byl jedním ze zakládajících členů UN/ECE BOT Expert Group, po transformaci této expertní skupiny na UN/ECE PPP Alliance byl zvolen do čtyřčlenného Steering Committee, řídícího orgánu Alliance a k tomu i prezidentem skupiny pro ekonomiku a financování, jedné ze tří pracovních skupin Alliance; dnes, po další transformaci UN/ECE je členem UN//ECE Team of PPP Specialists.

  Od poloviny roku 1994 až do roku 2001 úzce spolupracoval s World Development Federation se sídlem v Atlantě, USA a v letech 1998 až 2001 byl členem její patnáctičlenné Advisory Board.

  V květnu roku 2004 spolu s manželkou vytvořili P3M – paradigma třetího milénia, 29.9.2004 jej sice již veřejně prezentovali, avšak z řady důvodů se další veřejná prezentace uskutečnila až 22.1.2009.
  [nahoru]

 1. Matematická logika, 274 stran – v té době a dalších asi 25 let nejobsáhlejší česky psaný a zcela originální text zabývající se jedním z nejobtížnějších oborů moderní matematiky; sepsán byl v šesti měsících na přelomu let 1967 – 8, vydán byl ale až v roce 1970 jako skripta UJEP. Za tři dny po zahájení prodeje bolševik poslal zbytek nákladu do stoupy, naštěstí byl ale tehdy již skoro celý náklad vyprodán.
 2. Algol 60: Implementace a programování (r.1970 – zákaz publikace)
 3. Assembler: překladač a programování (r.1976, KSNP, 256 stran – se spoluautorem)
 4. Filozofie počítačů třetí generace (r. 1976, KSNP, 87 stran, rozsáhlý a zcela originální popis struktury a fungování moderních počítačových systémů od hardware po software)
 5. Základy programování v Assembleru: Spojovací program (r. 1977, KSNP, 126 stran, pokročilé programovací techniky určené pro systémové programátory)
 6. Úvod do programování (r.1977, KSNP, 187 stran, počítač, programování, Assembler, Fortran, operační systém)
 7. MOS – operační systém (r.1977, podrobný popis operačního systému na bázi IBM-OS, téměř dokončená práce - zákaz publikace)
 8. Databáze: implementace a použití (r.1978, Dům techniky, Čes. Budějovice, 281 stran – se spoluautorem)
 9. Systembeschreibungssprachen (r.1980, zcela dokončeny byly čtyři díly sedmidílné publikace pro Technickou universitu v Grazu, Rakousko – v němčině; nepodařilo se však dokončit celou publikaci, především proto, že M.D. zjistil, že dva z prominentních a široce citovaných jazyků pro popis počítačových systémů obsahovaly závažné chyby, které se nepodařilo dost rychle spravit)
 10. Theory of Discrete Processing (r.1982, zcela původní a zásadní vědecká práce; ze čtyř částí dokončena klíčová druhá část – před pozváním do Dánska byla tato část předána k nezávislému posouzení, jehož závěry byly velmi pozitivní)
 11. Nové politické myšlení a praxe: teze a souvislosti – (prosinec 1987, obsáhlá studie, samizdat)
 12. Mezinárodní pakty o lidských právech – základní normy čs. právního řádu (z r.1988, obsáhlá studie, samizdat)
 13. Podnět generálnímu prokurátorovi ČR ve věci přezkoumání otázek souvisejících s jednotou zákonnosti a jejího dodržování (prosinec 1988 – předáno podatelně GP, poté samizdat)
 14. Svoboda pohybu a pobytu uvnitř státu, svoboda výjezdu ze země a právo návratu zpět (r.1989, Československý helsinský zpravodaj, ročník 1989, číslo 3)
 15. Naše situace, její souvislosti a východiska (červen-listopad 1989, samizdat) – obsáhlá studie o politické a ekonomické situaci ČSSR a celého tehdejšího sovětského bloku a návrhy řešení.
 16. Large Infrastructure Project Financing and Economic Transformation: Framework, Costs and Scenarios to Win – Part I and II (A Proposed Structure of the Guidelines on BOT Project Finance Techniques Document) (May 28, 1996, document draft prepared for the Meeting of the UN/ECE Expert Group on Non-recourse Financing of Large Infrastructure Projects in CEE/CIS Countries, London)
 17. Cílem musí být konvergence ke špičkovým ekonomikám (květen 2003, obsáhlá studie o přelomové fázi polistopadového vývoje – cíl: pozice na světové špičce)
 18. Veřejné finance a ekonomika zcela jinak: paradigma třetího milénia (květen 2004 - říjen 2009, nové paradigma veřejných financí, potažmo ekonomiky; řada interních textů zakončená obsáhlým materiálem z 10.10.2009, který je součástí těchto web stránek – viz Základní dokumenty)
  [nahoru]
 1. Brno Hub Airport Complex (Aviation & Airport Infrastructure Conference, Denver, USA, Dec. 5-9, 1993)
 2. Brno Hub Airport Complex (the 3rd Global Super Project Conference organized by WDF, Barcelona, Spain, June 19-22, 1994)
 3. Large Infrastructure Project Financing and Economic Transformation: Framework, Costs and Scenarios to Win (the Second Meeting of the UN/ECE Expert Group on Non-recourse Financing of Large Infrastructure Projects in CEE/CIS Countries, London, UK, March 25, 1996)
 4. Large Airports and Economic Growth (European, U.S and Canadian Airport Public/Private Sector Partnerships and Privatization Workshop, Munich, Germany, July 7-9,1996)
 5. Successful Economic Transformations: Principles, Scenarios and Financing (Global Super Projects Conference, Paris, France, June 8-11, 1997)
 6. Massive Regional Developments Using PPP Technologies (Southeast Europe Economic Forum 1999, Sofia, Bulgaria, Oct. 30, 1999)
 7. Regional Developments by PPP Technologies: a Grand Opportunity for Economic Growth (ESCAP/ECE/BOI meeting, Dhaka, Bangladesh, Feb. 15-17, 2000)
 8. Development in the ECE/CIS Transition Economies: What Are the Main Problems? (Financing for Development – European Regional Conference, Geneva, Switzerland, Dec. 6-7, 2000)
 9. Airport & Business Complex (International Investment Forum, Kuwait City, Kuwait, Feb. 10-12, 2001)
 10. Infrastructure Developments as Catalysts of Massive Regional Economic Development Projects Made by PPPs (Highway Development Workshop, Ostrava, Czech Republic, April 26, 2001; reprinted in“Doprava“, No. 5/01, page 10 – bimonthly journal issued by the Ministry of Transport and Communications of the Czech Republic)
 11. PPPs : the Basic Tool for Massive Regional Economic Developments - Infrastructure Projects as Catalysts of Them (UN/ECE Expert Meeting on PPPs for Infrastructure Development, Geneva, Switzerland, May 21, 2001)
 12. Konvergence k vyspělým ekonomikám: jak v oblasti Ostrava-Katowice (presentace na workshopu: Konkurenceschopnost ekonomik regionů v procesu integrace a globalizace, Ostrava, 19.7.2001)
 13. Provázaný svět: příležitosti ke spolupráci se Středomořím (presentace na Mezinárodní konferenci/workshopu: Česká republika – obchodní partner zemí regionu Středomoří, Jesenice, 17.-18.10.2001)
 14. Infrastructure Developments as Catalysts of Massive Regional Development Projects Made by PPPs (presented on the 1st Virtual Global Super Projects Conference, Oct. 22, 2001)
 15. PPPs : the Basic Tool for Massive Regional Economic Developments: Infrastructure Projects as Catalysts of Them (Stability Pact Regional Conference: „PPPs in SEE : Facing the Challenges“, Bucharest, Romania, Oct. 24, 2001)
 16. Jižní a jihovýchodní Asie a Pacifik a Česká republika : výzvy a příležitosti vzájemné spolupráce (konference/workshop, Jesenice, 18.12.2001)
 17. PPP: the Basic Tool for Massive Regional Economic Developments: Infrastructure Projects as Catalysts of them (PPP in Central and Eastern Europe 3rd Annual Event, Crowne Plaza Hotel, Praha, March 20-23, 2002)
 18. Energy Program for SEE: Well Target Work is Needed Keeping All the Relations (Industry Roundtable on the Electricity Market in SEE“, Prague, Feb. 20-21, 2003)
 19. PPPs : the Basic Tool for Massive Regional Economic Developments: Infrastructure Projects as Catalysts of Them (CEI International Programme for Infrastructure Development and PPP, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, May 19-21, 2003)
 20. Cílem musí být konvergence ke špičkovým ekonomikám (Hospodářský kulatý stůl, VŠB, Ostrava, 26.6.2003)
 21. Convergency Goal is the Must for CEE/CIS Economies ( 6th CEI Summit Economic Forum, Warsaw, Poland, Nov. 19-21, 2003)
 22. Convergency to World Top Economies is the Must for all CEE/CIS Countries (the 1st Congress on Financing Infrastructure, Municipalities and Sub-Governments in Central, Eastern and South-Eastern Countries, Vienna, Austria, Feb.17-18, 2004)
 23. The Only Functioning Position in the Times of Globalization: to Be Among Those at the Top - Rightly Used PPPs Are the Right Tool to Get There (the 7th Sharjah Urban Planning Symposium, Sharjah, United Arab Emirates, April 4-6, 2004)
 24. The Future and the Challenge of How to Rightly Reflect It (7th European Finance Convention Foundation’s Conference: Banking and Finance in Central, Eastern & SE Europe, Russia and the CIS, 2004 and beyond, Brussels, Belgium, July 6-7, 2004)
 25. Convergency Success Has to Be the Main Goal of the Enlarged EU (the Harnessing the Power of Enlargement meeting, organised by Friends of Europe, the Coca-Cola Company, the Konrad-Adenauer-Stiftung, the Hanns Seidel Stiftung with the support of Euractiv.com, Brussels, Belgium, May 13, 2004)
 26. Applying PPPs for National and Local Economic Development Goals – Barcelona 14.9.2004
 27. Cílem musí být konvergence ke světové špičce (připraveno pro seminář Hospodářská politika v 21.století?!, organizováno družstvem FONTES RERUM, Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha, 29.9.2004)
 28. Transport Infrastructure and Growth Zones (ANTLER / UNESCAP / AITD Conference on Transport and Millennium Development Goals, New Delhi, India, April 14-15, 2005)
 29. A View of an Office Bearer on Development Aspects of PPPs (the 4th UN/ECE PPP Alliance meeting, London, UK, Oct. 25, 2005)
 30. Veřejné finance zcela jinak: paradigma třetího milénia (prezentace projektu, který řeší stávající bezvýchodnou situaci nejen veřejných financí, ale ekonomiky jako celku, Novotného lávka, Praha, 22.1.2009)
  [nahoru]
 • Forum on New Trends in Competition Law and Their Implications for Business in Central and Eastern Europe and the CIS (United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) with the participation of the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Office for the Protection of Competition of the Czech Republic ; to be held in Brno, Czech Republic, Nov. 29 – Dec. 1, 1999); přednáška: Structures of Mutual Aid and Mutual Benefit: Public/Private Partnership Technologies
 • Workshop k dostavbě dálniční sítě ČR technologiemi PPP pořádaný UN/ECE BOT Expert Group pod záštitou MDS ČR na Ministerstvu dopravy a spojů, 15.- 16. června 2000; prezentace projektu Dostavba dálniční sítě ČR.